<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Tyvärr säger siffror att endast en tredjedel av det lammkött som vi äter här i Sverige är svenskt. Samtidigt är det en sak som är säker - svensk får- och lammuppfödning fyller en viktig roll i ett hållbart jordbruk. Andra skäl som gör det självklart att välja svenskt lammkött och värna om våra svenska uppfödare är att svenska får och lamm äter närproducerat foder, ger lägre klimatpåverkan jämfört med importerat kött och de svenska djurskyddslagarna är bättre än i de länder vi importerar lammkött från. 

  Dessutom är en ökad produktion av lammkött i Sverige ett steg i rätt riktning mot att säkerställa att vi i Sverige blir mer självförsörjande.

  Naturliga naturvårdare ger öppna landskap 

  Ett sätt att bibehålla eller skapa en artrik miljö är att låta hagmarker betas av får och lamm. Då kan till och med många av våra rödlistade arter klara sig. Det är just djurens sätt att trampa, beta och gödsla som är bra för ekosystemet och för att behålla artrikedomen i vår svenska natur. Frön från blommor och örter trampas ner i marken och chanserna att de gror ökar. Dessutom kan betande får bidra till våra uppskattade öppna landskap. Får föredrar en variation av löv från olika träd och buskar och kan även tugga i sig taggigt och igenvuxet.  

   

  Fler skäl som också gör att svenskt lammkött är ett självklart val: 

  • Svenska får och lamm går fritt, ute i hagar och/eller tillsammans i  grupper på djupströbäddar av halm i stallar.  Oftast med tillgång till rasthagar.
  • Svensk lammproduktion bedrivs ofta småskaligt jämfört med andra länder.
  • Svenska får äter närodlat vallfoder (gräs och klöver) under vintern. När dräktiga tackor, nylammade tackor och unga lamm ges fodertillskott är det spannmål och proteinfoder, som ärter eller raps.  

   

  Visste du att…

  …Naturvårdsverket menar att det behövs fler betande djur för att vi verkligen ska klara Sveriges miljömål om ett rikt odlingslandskap? 

  …en enda kvadratmeter med betad hagmark kan rymma över 40 olika växter som på olika sätt har betydelse för våra insekter, fjärilar och småfåglar? 

  …får och lamm är perfekta djur för bete på känsliga marker då de inte är så tunga?

  Ett sätt att bibehålla eller skapa en artrik miljö är att låta hagmarker betas av får och lamm.
  Läs också
  “Djurens hälsa och mående viktigast av allt! Förutom att det är roligt, lärorikt och omväxlande att jobba med lamm håller svenskt lammkött otroligt hög kvalitet.”

  Läs gärna vårt tidigare publicerade reportage från en av våra levererande gårdar utanför Kågeröd, mitt i Skåne vid Söderåsen.
  Möt Henric & Marie Irbladh i Kågeröd