<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Effektivare transportplanering

  Genom ett projekt kring möjligheterna till samlastning, ett initiativ vi gör tillsammans med åkerier, undersöker KLS möjligheten till gemensamma samlastningscentraler. Detta för att bidra till en mer effektiva och hållbara transporter. 

  God djurvälfärd under transport

  God djurhållning är grundläggande. Att ge djuren bästa möjliga omhändertagande är en självklarhet för oss. Miljön för våra slaktdjur ska vara anpassad till djurens behov och utformad på ett sådant sätt att djuren skyddas från smärta, lidande och negativ stress. Våra anlitade transportörer har god kunskap om djurens beteende och behov. De är väl förtrogna med rätt handhavande och väl insatta i gällande lagar och regler och är utbildade för det arbete som de utför.

  Energieffektivisering på våra anläggningar

  Såväl ekonomisk besparing och minskad miljöpåverkan är starka incitament för att genomföra energieffektiviseringar. Våra initiativ spänner över såväl ekonomiska investeringar som att förändra beteende och sprids kunskap bland våra medarbetare. Initiativen omfattar bland annat följande: att byta ut all belysning till led-belysning samt införande rörelsevakter, digitalt system för lokalvård som kräver mindre vatten och kemikalier genom återcirkulation, löpande kontroll av tryck och läckor i tryckluftssystem och återvinning av värme från flamberingsugnar. 

  Kunskap och handhavande vid styckning minskar svinn

  Genom modern utrustning samt välutbildade medarbetare kan KLS minska utbytet vid styckning för att minska svinn. Här handlar det om ett helhetstänk som omfattar såväl metod och tillvägagångssätt som utrustning och handhavande. Att tillgodose att våra medarbetare följer de riktlinjer och ambitioner vi har gällande minskat svinn bidrar till en matproduktion som både är hållbar och resurssmart. 

  Restprodukter - resurssmart användning av hela djuret

  Råvaror av hög kvalitet ger även restprodukter av hög kvalitet. KLS säkerställer att alla restprodukter tas till vara på. Vi tar hänsyn till kulturella, miljömässiga, tekniska och transportmässiga aspekter. Genom goda exportförbindelser har KLS förutsättningar att naturligt ätbara livsmedel når marknader där de efterfrågas. Övriga restprodukter från våra slakterier omvandlas till gödning, energi eller till viktiga komponenter i medicintillverkning. Vår respektfulla och resurssmart hantering har ett värde som sträcker sig längre än det rent ekonomiska. 

  Välplanerad återvinning och användning material 

  En resurssmart hantering av material såsom papper, plast och kartong har ett värde som sträcker sig längre än det ekonomiska. Genom välorganiserad återvinning av material säkrar vi att även vår materialhantering är bidrar till en hållbar produktion.

  Certifieringar - en god grund för hållbarhet 

  Att på ett hållbart sätt producera svenskt kvalitetskött kräver kunskap. Våra produkter bär märkningen med sigillet “Kött från Sverige”. Vår köttråvara kommer från gris, nöt och lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige och våra produkter är tillverkade och förpackade i Sverige. Vi har dessutom ett stort antal KRAV-produkter som säljs både till butik och offentlig verksamhet.

  100% fossilfria drivmedel - reglerat avtal för uttransporter

  Fossilfritt bränsle är en förutsättning för framtiden. Vår ambition och resa mot 100% fossilfria drivmedel har gett ett gott resultat. Vi har jobbat fram ett avtal för uttransporter där alla våra transportbolag kör på på fossilfritt bränsle.