<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  1.  INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR DANISH CROWN-KONCERNEN 

  Denna integritetspolicy beskriver hur Danish Crown A/S (”Danish Crown” eller ”vi”) samlar in och använder de personuppgifter som du antingen lämnar och/eller tillhandahåller när du besöker våra webbplatser (www.danishcrown.com, www.tulip.se, www.göl.se, www.tulipfoodservice.se) och använder de olika tjänster och aktiviteter som vi erbjuder. 

  1. Insamling av personuppgifter
  2. Användning av personuppgifter, ändamål och rättslig grund
  3. Lagring
  4. Samtycke
  5. Säkerhet
  6. Dina rättigheter
  7. Länkar till andra webbplatser
  8. Ändringar av denna integritetspolicy
  9. Kontakt 

  1.1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER 

  Vi informerar dig alltid innan vi samlar in dina personuppgifter. Vi samlar in följande personuppgifter om dig om du registrerar dig för en av våra nyhetstjänster, tävlingar eller ärendeansökan: namn, e-postadress, telefonnummer. Vi kan samla in andra personuppgifter när det gäller ärendeansökan. I sådana fall kommer vi alltid att informera dig innan vi gör det. 

  Observera att vi måste samla in vissa personuppgifter för att du ska kunna använda webbplatsens funktioner. Det kommer alltid att framgå om det är obligatoriskt eller frivilligt för dig att tillhandahålla personuppgifterna. Om det är obligatoriskt att uppge personuppgifter kommer fältet att markeras med en stjärna (*). Om du bestämmer dig för att inte lämna ut personuppgifterna kanske du inte kan använda funktionen. Till exempel måste du ange dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna svara på en begäran från dig. 

  Om du lämnar personuppgifter om andra personer än dig själv måste du se till att du har fått personens samtycke innan du lämnar personuppgifterna till oss. 

  Personuppgifter kommer att samlas in när du använder de funktioner som anges nedan: 

  • Registrerar dig för nyhetsbrev 
  • Anmäler dig till tävlingar
  • Anmäler en reklamation
  • Sänder in allmän kommentar (ris och ros)
  • Använder ägarsidan. 

  1.2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER, ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND 

  När du använder vår webbplats eller våra tjänster samlas personuppgifter in och används för följande ändamål: 

  • Förse dig med material som du har begärt
  • Leverera produkter, gåvor eller priser till en tävlande
  • Anpassat innehåll. 

  Behandlingen av dina personuppgifter är ofta nödvändigt för att uppfylla din begäran eller för att utföra våra tjänster. Danish Crown kommer endast att använda dina personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter om du har gett ett tidigare och uttryckligt samtycke till sådan användning. 

  Under vissa omständigheter och enligt lagstiftning kan det bli nödvändigt att lämna ut uppgifter till offentliga myndigheter. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra lagliga rättigheter. Dessutom kan dina personuppgifter lämnas ut till andra enheter inom Danish Crown. 

  I händelse av en omorganisation, eller om en del eller hela verksamheten säljs, kommer eventuell överföring av personuppgifter att ske i enlighet med den lagstiftning som reglerar sådan behandling av personuppgifter vid den aktuella tidpunkten. 

  Cookies

  Vi använder cookies på vår hemsida. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy, som du hittar här: https://www.danishcrown.com/cookies-and-Data-Protection-policy/

  1.3. LAGRING 

  Danish Crown kommer att radera dina personuppgifter när vi inte längre behöver dem för att uppfylla ovan nämnda syften. Vi kan dock behandla dina personuppgifter längre i anonym form eller om vi är skyldiga eller har rätt att göra detta enligt lagstiftningen.  

  1.4. SAMTYCKE 

  När du använder vår webbplats samlar vi ibland in och behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. 

  Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke. 

  Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Danish Crown via e-post eller telefon med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i punkt 9. 

  Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att stoppa behandlingen av dina personuppgifter, såvida vi inte har rätt eller skyldighet att fortsätta behandlingen eller lagringen av dina personuppgifter på en annan rättslig grund, till exempel enligt lagstiftning. 

  Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten i behandlingen innan du återkallade ditt samtycke. 

  Om du återkallar ditt samtycke kan du inte använda de funktioner som erbjuds på vår webbplats fullt ut.  

  1.5. SÄKERHET 

  Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå och kräver att betrodda tredje parter som behandlar dina personuppgifter gör detsamma. Därför gör vi vårt bästa för att säkerställa sekretessen och integriteten för dina personuppgifter. 

  1.6. DINA RÄTTIGHETER 

  Du har rätt till åtkomst till dina personuppgifter som vi behandlar och lagrar, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. 

  Vidare har du rätt att invända mot insamling och vidare behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt till rättelse av dina personuppgifter, eller att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

  Om du så begär kommer vi att radera de personuppgifter som vi har registrerat om dig utan onödigt dröjsmål, såvida vi inte kan fortsätta behandlingen på en annan rättslig grund, till exempel om behandlingen är nödvändig för att försvara ett rättsligt anspråk eller för att tillmötesgå en begäran från dig. 

  Under vissa omständigheter kan du också begära att vi ger dig en översikt över dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och be oss att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

  Om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan, vänligen kontakta oss (se kontaktinformation i punkt 9 nedan). 

  I samband med förfrågningar rörande dina rättigheter ber vi dig att lämna tillräcklig information för att vi ska kunna hantera din begäran, inklusive namn och e-postadress, och för att identifiera dig. Vid behov kan vi begära ytterligare information. Vi kommer att besvara din begäran så snart som möjligt och högst inom en månad. 

  Om du invänder mot hur vi behandlar dina personuppgifter, eller de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter, kan du antingen kontakta oss, vidta rättsliga åtgärder i allmän domstol eller så kan du lämna in ett klagomål till 

  Datatilsynet

  Borgergade 28, 3.

  1300 Köpenhamn K, Danmark

  dt@datatilsynet.dk 

  1.7. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra webbplatser (tredje parts webbplatser) eller för sådana tredje parters rutiner för insamling och behandling av personuppgifter. Om du besöker en webbplats som tillhör en tredje part bör du läsa webbplatsägarens integritetspolicy och andra relevanta policyer. 

  1.8. ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY 

  Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy baserat på väsentliga förändringar i lagstiftningen, nya tekniska lösningar, nya eller förbättrade funktioner och för att förbättra webbplatsen. 

  2.  INTEGRITETSMEDDELANDE TILL LEVERANTÖRER, KUNDER OCH AFFÄRSPARTNER

  Under ditt samarbete med Danish Crown kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt detta integritetsmeddelande. Danish Crown är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med dina leveranser.  

  Vi behandlar information, inklusive personuppgifter, som vi får i samband med dina leveranser för att kontrollera betalningen och tjänsterna. 

  Specifikt bearbetar vi följande information:

  • Kontaktuppgifter
  • Information som är relevant för samarbetet. 

  Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är avtalet mellan dig och Danish Crown. Vidare kan dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke, till exempel om du har samtyckt till att dina personuppgifter överförs eller annan behandling av dina personuppgifter. Vi kan även behandla dina personuppgifter på grundval av våra berättigade intressen (t. ex. innan vi ingått ett avtal med dig). 

  Om du avslutar samarbetet med Danish Crown kommer vi att lagra dina personuppgifter i fem år. 

  Du kan när som helst återkalla samtycken som getts till oss. Återkallande av samtycke kommer att påverka den framtida behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen nedan. 

  Dina personuppgifter kan komma att delas med andra koncernföretag, om det är relevant. Sådana koncernbolag kan inbegripa koncernföretag som är belägna i länder utanför EU/EES och som inte säkerställer en adekvat dataskyddsnivå. En sådan överlåtelse kommer att skyddas av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Annars blir du ombedd att lämna ditt uttryckliga samtycke till överföringen. 

  Din information överförs/lämnas ut till följande mottagare:

  • Andra affärspartner, efter samtycke
  • Offentliga myndigheter
  • Personuppgiftsbiträden.

  Du har rätt till åtkomst till dina personuppgifter som vi behandlar och lagrar, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Dessutom har du rätt att invända mot insamling och att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har även rätt att kräva att vi rättar till eller under vissa omständigheter raderar dina personuppgifter. 

  Under vissa omständigheter kan du också begära att vi ger dig en översikt över dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och be oss att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

  Om du vill utöva någon av dina rättigheter, eller om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dc@danishcrown.dk

  Om du har några klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss. Du kan också lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. 

  2.1. KONTAKT

  Om du vill att vi ska uppdatera, rätta eller radera de personuppgifter som vi har registrerat på dig eller om du har några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss: 

  Danish Crown

  Danish Crown Vej 1, 8940 Randers

  Telefon: +45 8919 1919

  E-post: dc@danishcrown.dk