<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>
  KLS Gårdsdata - transparent undersökning för fortsatta förbättringar
  Just nu pågår nu en unik sammanställning där vi som livsmedelsföretag, tillsammans med våra lantbrukare, undersöker klimatpåverkan för att framöver kunna satsa på rätt och fler förbättringar.

  Hur ser klimatavtrycket ute hos våra leverantörer? Vilka förbättringsmöjligheter finns? Och - var kan vi tillsammans göra mest skillnad? Att minska klimatbelastningen är en utmaning vi har antagit.

  På sikt är förhoppningen om att resultatet även kan tas vidare på produkterna för att ge underlag för slutkonsumenter att göra ett aktivt val.
  Foder och foderadditiv - forskning ger förutsättning för rätt foder
  Vi säkerställer att alla våra leverantörer föder upp sina djur på foder av god kvalitet samt utan GMO. Utöver detta följer och stöttar vi forskning och initiativ som leder till förbättrad foderkvalitet. Att välja rätt foder går hand i hand med ett effektivt lantbruk som i sin tur bidrar till ett hållbart lantbruk. Vi följer med spänning hur våra levererande gårdar hittar nya vägar framåt för att utveckla fodret och till exempel ersätta soja med svenskodlade grödor.

  Ett urval av våra andra satsningar för ett mer hållbart lantbruk

  Plattformen för riskgrödor - när förändring kräver hela det svenska nätverket
  Soja är rik på den livsviktiga aminosyran lysin, som djur behöver få i sig, och full av viktiga mineraler som järn, zink och magnesium- och fodersoja är förutsättningen för kött av hög kvalitet. Den soja våra leverantörer använder i foder är certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy), ProTerra’s principer och kriterier eller är godkänd via KRAV eller andra pålitliga godkännande.

  Vi vill se en fortsatt ansvarsfull utveckling av alla odlingsområden och bidra tillen mer ansvarsfullt producerad soja. Här krävs en helhetssyn som omfattar natur, miljö och lokalsamhällen, godtagbara arbetsvillkor, ansvarsfull användning av lantbrukskemikalier och inte minst att expansion av odlingar inte förstör naturvärden, ekosystemtjänster eller sociala och kulturella värden.

  Därför är vi med i Plattformen för riskgrödor, som är en utveckling av Svenska Sojadialogen och ett svenskt forum för arbete med utmaningar kopplade till värdekedjan för soja och palmolja.

  Naturbete, kretslopp och biologisk mångfald - förmåga att förstå helheten
  Sverige och svensk köttproduktion är på många sätt unik. Både sett till kvalitet och hållbar matproduktion. Här tar inte odling av djurfoder över mark som istället hade kunnat nyttjas för odling av mat till människor. Här är djuren en del av samspelet för att vi fullt ut ska använda vår jordbruksmark på bästa sätt.

  När alla olika länder i världen också har olika förutsättningar för olika typer av jordbruk ökar trycker på världens resurser. Därför behöver köttproduktionen ske där den är hållbar. Här i Sverige har vi både betesmark, rätt förutsättningar för foderproduktion och dessutom mycket vatten – sammantaget ger det goda förhållanden för djurhållning. Gräs och grödor från djurens omedelbara närområde gör skillnad när det gäller transport och utsläpp. Betande djur är grundförutsättningen för hagmarker, öppna landskap och i förlängningen den biologiska mångfalden i Sverige.

  Sverige är inte världen. På samma gång som köttproduktion på global nivå kan utgöra ett av de främsta hoten mot biologisk mångfald är det tvärt om i Sverige.

  När man i vissa delar av världen använder mark som tidigare var levnadsmiljö för många arter för betesdrift och foderodling är skillnaden i Sverige det motsatta. I Sverige är läget det helt motsatta då det istället är igenväxning av öppna landskap och hagmarker som är det största hotet för vår biologiska mångfald.

  Mer om helhetsbilden och skillnaden på kött och kött hittar du hos Svenskt kött där du också hittar 6 anledningar att äta svenskt kött.

  Restprodukter - resurssmart användning av hela djuret
  Råvaror av hög kvalitet ger även restprodukter av hög kvalitet. På samtliga av våra anläggningar jobbar vi aktivt med att säkerställa att dessa tas till vara på bästa tänkbara sätt. Utifrån flera aspekter, såsom kulturella och miljömässiga samt tekniska och transportmässiga, tar vi tillvara på så stor del av djurprodukterna som möjligt. Genom våra goda exportförbindelser har vi förutsättningar att naturligt ätbara livsmedel når marknader där de efterfrågas. Övriga restprodukter från våra slakterier kan omvandlas till gödning, energi eller rentav till viktiga komponenter i medicintillverkning. Vi ser ett värde i respektfull, resurssmart hantering som sträcker sig längre än det rent ekonomiska. Ett värde där vi med genomtänkta val kan verka för en hållbar produktion.