<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Ett urval av våra andra satsningar för ett mer hållbart lantbruk

  KLS Gårdsdata - en beräkning av klimatavtrycket på våra levererande gårdar Med hjälp av en unik sammanställning där vi som livsmedelsföretag, tillsammans med våra lantbrukare, undersöker klimatpåverkan kan vi satsa på rätt förbättringar. Frågeställningar som: Hur ser klimatavtrycket ute hos våra leverantörer? Vilka förbättringsmöjligheter finns? Var kan vi tillsammans göra mest skillnad? Frågeställningar som dessa göra att vi kan göra rätt val. På sikt är förhoppningen om att resultatet även kan tas vidare på produkterna för att ge underlag för slutkonsumenter att göra ett aktivt val.

  KLS Animal Welfare position statement

  Här kan du ladda ner KLS Animal Welfare position statement, klicka här!

  Code of Practice för alla djurslag 

  Alla djur bedövas innan slakt och Livsmedelsverkets veterinärer finns alltid på plats för kontroll av djurens allmäntillstånd. Våra levererande lantbrukare följer nationell och EU:s lagstiftning. Vi samlar kontinuerligt in djurskyddsrelaterade data från våra leverantörer och säkerställer regelefterlevnad. Djur som slaktas har en djurägarförsäkran genom vilken djurleverantören bl.a. garanterar att djuren är friska, födda och uppvuxna i Sverige enligt gällande djurskyddslagstiftning samt att de inte står under karenstid för läkemedelsbehandling. Målet är alltid att minimera antalet avvikelser.

  Djuromsorgsgrupp på alla anläggningar

  En utvald djuromsorgsgrupp som består av personal från KLS arbetar med djuromsorgsfrågor, transportörer, personer från länsstyrelsens avdelning för djurskyddstillsyn och officiella veterinärer från Livsmedelsverket. Vid regelbundna möten diskuteras eventuella avvikelser och åtgärdsprogram.

  Egna kontroller och rådgivning

  Utöver Livsmedelsverkets kontrollprogram gör KLS egna kontroller. Genom dessa regelbundna kontroller av djur och verksamhet kan vi på bästa sätt snabbt kunna fånga upp, registrera och åtgärda eventuella brister. Uppfödare och leverantörer erbjuds möjlighet att få rådgivning om djurhållning och genom regelbundna gårdsbesök och årliga leverantörsträffar verkar vi gemensamt mot samma mål om ett hållbart lantbruk.

  Foder och foderadditiv - forskning ger förutsättning för rätt foder

  Att välja rätt foder går hand i hand med ett effektivt lantbruk som i sin tur bidrar till ett hållbart lantbruk. Vi säkerställer att alla våra leverantörer föder upp sina djur på foder av god kvalitet samt utan GMO. Utöver detta följer och stöttar vi forskning och initiativ som leder till förbättrad foderkvalitet. Vi följer och stöttar när våra levererande gårdar hittar nya vägar framåt för att utveckla fodret och till exempel ersätta soja med svenskodlade grödor. 

  Svenska plattformen för riskgrödor - när förändring kräver ett helhetsgrepp

  Den soja våra leverantörer använder i foder är certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy), ProTerra’s kriterier eller är godkänd genom KRAV. För en fortsatt ansvarsfull utveckling gällande soya krävs en helhetssyn. Den måste omfatta tydliga krav gällande natur, miljö, lokalsamhällen och arbetsvillkor, användning av lantbrukskemikalier samt icke-förstörande expansion av odlingar. Därför är vi med i Svenska plattformen för riskgrödor, som är en utveckling av Svenska Sojadialogen och ett svenskt forum för arbete med utmaningar kopplade till värdekedjan för soja och palmolja.

  Bioversitet - en avgörande betydelse för ett hållbart lantbruk 

  Sett till kvalitet och hållbarhet är svensk köttproduktion unikt. Här är djuren en del av samspelet mellan god användning av jordbruksmark och bioversitet. Vi har både betesmark, förutsättningar för foderproduktion och tillgång till vatten. Gräs och grödor från djurens omedelbara närområde gör skillnad gällande transport och utsläpp. Betande djur minskar igenväxning och är grundförutsättningen för hagmarker, öppna landskap och den biologiska mångfalden. Mer om helhetsbilden och skillnaden på kött och kött hittar du hos Svenskt kött där du också hittar 6 anledningar att äta svenskt kött.