<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5ZN5LWL height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

  Betande djur, öppna landskap och biologisk mångfald - allt hör ihop! Utan betande djur skulle landskapet i Sverige växa igen och den mångfald av växtlighet som finns på våra ängar, naturbeten och andra ytor försvinna.

  Dessutom är det så att ett bra och tåligt ekosystem behöver artrikedom. Olika växtarter gör ekosystemet starkt, vilket i sin tur också gör att det har lättare att anpassa sig till olika klimatförhållanden. Betesmarker är bra för nyttoinsekter som i sin tur sköter pollinering och ser till att det blir färre skadedjur. Dessutom behöver grödor som vi människor äter, som raps, ärter, bönor, äpplen och jordgubbar, pollinerare. 

  De ängar och betesmarker där kor och får vistas har en rik biologisk mångfald och enligt Naturvårdsverket  behövs faktiskt fler betande djur för att klara Sveriges miljömål. 

  Att det finns betande djur och öppna landskap är så klart en självklarhet för KLS och vi arbetar ständigt efter förbättringar för att skapa långsiktiga och hållbara samarbeten med våra leverantörer. Robust-Kalv är ett exempel på detta och en del i KLS:s målsättning att bidra till en mer hållbar framtid.

  Robust-Kalv, ett nytt initiativ från KLS, har som mål att förbättra kalvhälsan och samtidigt  bidra till mer betande djur. KLS är stolta över att vara en del av en långsiktig strävan för ett hållbart lantbruk och lägger stor vikt vid att skapa starka och ömsesidiga relationer med sina leverantörer.

  Visste du detta om betesmarker?

  Genom att binda in kol och mull i marken fungerar betesmarker som koldioxidfångare. En kvadratmeter betad hagmark kan rymma över 40 olika växter. Det är sättet djur trampar, betar och gödslar på som gör att artrikedomen frodas.